Regulamin

Osoba prywatna:
-wiek min. 21 lat dla segmentu B i C , 25 lat dla segmentu E oraz BUS
-dowód osobisty
-prawo jazdy
-kaucja zwrotna

Dla firm:
-prawo jazdy
-dowód osobisty
-dane rejestrowe firmy (wpis do ewidencji, KRS)
-upoważnienie dla pracownika firmy


Ogólne warunki najmu pojazdów w CARPAX

Firma CARPAX z siedzibą w Zamościu, przy ul. Lazurowej 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP 9221579144, REGON 950460944, zwana dalej Wynajmującym, wynajmuje Najemcy, opisanemu na pierwszej stronie umowy, do użytkowania pojazdu na warunkach określonych umową najmu i niniejszymi ogólnymi warunkami. Wynajmujący oświadcza, iż samochód, będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie NW, OC i AC, posiada ważny przegląd techniczny i jest sprawny technicznie. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zaleceniami eksploatacyjnymi, dotyczącymi wynajmowanego pojazdu.

Najemca

 1. Najemcą może być osoba fizyczna lub prawna.
 2. Osoba, która wynajmuje pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wynajęty przez osobę prawną powinna mieć ukończone min. 21 lat dla segmentu B i C , 25 lat dla segmentu E oraz BUS oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie do odbioru pojazdu.

 

Wynajem i użytkowanie pojazdu

 1. Najemca po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.), przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.
 2. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wynajmującego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.
 3. W dniu wydania pojazdu zostanie sporządzony protokół przekazania, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg, itp.) przed jego wynajęciem. Protokół podpisują obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę, uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
 4. Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:
 5. a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem drogowym,
 6. b) zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów i blokad),
 7. c) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 8. Wynajęty pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.
 9. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach, naukach jazdy.
 10. Bez zgody Wynajmującego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.
 11. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek.
 12. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i, jeżeli ma ona wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, nie należy z niego korzystać.
 13. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Najemca.
 14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej).
 15. Zabronione jest palenie tytoniu itp., w pojeździe.

 

Płatność

 1. Płatność może być dokonana w różnych formach:
 2. a) gotówka,
 3. b) przelew.

 

Zwrot pojazdu

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wynajęcia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.
 2. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę spowoduje naliczanie opłaty za kolejny okres wynajmu.
 3. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.
 4. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.
 5. W dniu zdania pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wynajęciu. Protokół podpisują obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę, uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
 6. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zdania pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko, jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i poinformuje o wynikach Najemcę.

 

Uszkodzenia lub utrata pojazdu

 1. Najemca odpowiada za szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością (np. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym) a ponadto ponosi wobec Wynajmującego odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym udostępnił i/lub przekazał przedmiot użyczenia do prowadzenia jak za działania własne. W przypadku powstania szkody objętej polisą AC, Najemca ponosi koszty operacyjne obsługi szkody w wysokości 1 000 zł netto.
 2. Wyłączeniem punktu 16 i 17 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie, Policja musi potwierdzić winę sprawcy.
 3. W przypadku kolizji drogowej Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 4. Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wynajmującego. W przeciwnym razie Najemca ponosi pełna odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zdarzeniem.
 5. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.
 6. W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty/kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
 7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

 

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

 1. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych:
  a) zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 50 ZŁ
  b) zwrot nie sprzątniętego pojazdu wewnątrz – 100 zł
  c) zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa + 100 zł kary
  d) zgubienie kluczyków lub karty pojazdu – 1100 zł
  e) zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej – 1000 zł
  f) nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – 400 zł
  g) limit dobowy kilometrów 350 km (1 km powyżej – 0,99 zł)
  h) celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wynajętego pojazdu – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu,
  i) przyłaszenie lub zamiana części i elementów wyposażenia pojazdu – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu,
  j) używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu,

 

Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu pojazdu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ogólne warunki o raz protokół przekazania i zdania stanowią integralną część umowy najmu.
 4. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego.
 5. Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 *Wszystkie kwoty zawarte w umowie są kwotami netto

 

 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter